Smernica RoHS

Download pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive = Smernica o obmedzení nebezpečných substancií), 2002/95/EC nie je zákonom, ale smernicou, ktorá obmedzuje šesť nebezpečných substancií/materiálov, ktoré sa používajú v elektronických a elektrických zariadeniach. Táto smernica je bližšie spojená s o smernicou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive = Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení), 2002/96/EC, ktorá je zameraná na zber a/alebo recykláciu a/alebo likvidáciu elektronických a elektrických komponentov/materiálov. Táto iniciatíva bola podstúpená za účelom riešenia narastajúcich problémov spojených so znečisťovaním životného prostredia.

RoHS sa často považuje za smernicu o nulovom obsahu olova, ale smernica obmedzuje použitie celkovo šiestich substancií, a to nasledovných: Olovo – ortuť – kadmium – hexavalent chróm – PBB (polybrominátový diphenyl, brominátový retardant plameňa) – PBDE (polybrominátový dipfhenyl éter, brominátový retardant plameňa).

Produkty spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahujú žiadnu zo substancií uvedených vyššie.

Smernica RoHS 2

Päť rokov po uvedení RoHS Európsky parlament prijal dňa 27. mája 2011 novú smernicu, známu ako RoHS 2. Smernica RoHS 2 je smernicou EU č. 2011/65/EU. RoHS je skratkou pre „Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment“ (Obmedzenie používania určitých nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach).

Smernica RoHS 2 zakazuje používanie nasledovných nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach predávajúcich sa v EU od 1. júla 2006: Olovo – kadmium – ortuť – hexavalent chróm (chróm VI) – polybrominátové biphenyly (PBB) – polybrominátové diphenyl étery (PBDE).
Direktíva má za cieľ obmedziť ich vplyvy používania elektrických a elektronických výrobkov a ich likvidácie na ľudské zdravie a životné prostredie.

RoHS 3

Na pôvodný zoznam RoHS 2 boli pridané štyri nové látky. Nový zoznam RoHS 3 platný od 22. júla 2019 obsahuje nasledujúce látky:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Záver:

Čestne prehlasujeme, že výrobky spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahujú žiadne z vyššie uvedených látok/materiálov a preto spĺňame požiadavky smerníc RoHS, RoHS 2 a RoHS 3.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.