Smernica EU legislatívy REACH o chemikáliách

Download pdfREACH, čo je skratka pre „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances“ (registrácia, vyhodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických substancií) je názvom smernice (EC no. 1907/2006) od Európskej komisie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby 100 000 rôznych druhov chemikálií používaných v EU bude dokumentovaných s ohľadom na bezpečnosť pre ľudí a životné prostredie. Účel je veľmi dôležitý pre všetky chemikálie, ktoré vyrába, dováža alebo používa v množstvách minimálne 1 tony ročne spoločnosť v členskom štáte EU. V prípade mnohých chemikálií, ktoré sú najnebezpečnejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie sú spoločnosti povinné použiť menej nebezpečnú chemikáliu, ak je to možné. S našimi produktami sa nepoužívajú chemikálie, ktoré sú uvedené na listine smernice REACH, ako nebezpečné substancie s koncentráciou nad 0,1 percenta hmotnosti. Naše produkty neobsahujú žiadne chemikálie alebo nebezpečné substancie a pri produkcii našich pružín sú použité len štandardné oleje a mazivá.

SVHC.

V našich produktoch nepoužívame žiadne chemikálie zo zoznamu SVHC.

SVHC je zoznam obsahujúci množstvo látok, ktoré sú obzvlášť nebezpečné, klasifikované osobitne v rámci nariadenia REACH (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy - Substances of Very High Concern = SVHC).
Tento zoznam (aktualizovaný 16. júl 2019) si môžete pozrieť tu.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.