Podmienky predaja a doručenia typu B2C pre spotrebiteľa

PODMIENKY PREDAJA A DORUČENIA – B2C – verzia marec 2017
Podmienky predaja a doručenia typu B2C pre spotrebiteľa. Aplikuje sa na celý obchodný vzťah medzi spotrebiteľom/súkromnou osobou (zákazník) a spoločnosťou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Rozsah
a: Tieto podmienky predaja a doručenia sa dotýkajú obvyklého nákupu tovaru priamo od spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S a nákupu tovaru z webovej stránky spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.


2.


Ceny a platobné podmienky
a: Cena a množstevná zľava na tovar je uvedená v aktuálnom cenníku v online obchode a bude zobrazená v nákupnom košíku, ktorý sa použije na nákup.
b: Pre skupinové objednávky s doručením za určitých podmienok sa ceny, množstevné zľavy a prepravné vypočíta na základe individuálnych podmienok doručenia pri celkovej objednávke. Otvorené objednávky, ktoré zatiaľ neboli doručené alebo už doručené objednávky sa môžu meniť len na základe písomnej dohody so spoločnosťou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Ak sa zmeny týkajú objednaných množstiev v otvorených alebo už doručených objednávkach, hodnota zľavy sa zmení tiež; z tohto dôvodu bude jednotková cena vždy odrážať aktuálnu cenovú ponuku a faktúry budú vydané podľa toho.
c: Aktuálna hodnota fakturačného minima pre online obchod sa stanoví predtým, ako sa schváli objednávka.
d: Koncové ceny zahŕňajú DPH a náklady na prepravu. Sadzby DPH sa riadia sadzbami DPH jednotlivých krajín a právnymi predpismi EÚ.
e: Prijímame len platbe debetnou alebo kreditnou kartou. Okamžite po uskutočnení objednávky je zaslané na poskytnutú emailovú adresu vyrozumenie obsahujúce všetky príslušné informácie týkajúce sa objednávky.
f: Platba bude vrátená vtedy, ak napriek očakávaniu, tovar nebude doručený alebo ak sa uplatní skúšobné obdobie, popísané v bode 6.
g: Ak napriek bodu 2.e platba nie je promptne uskutočnená do 30 dní od dátumu fakturácie, bude vypočítaný úrok v súlade s podmienkami dánskeho zákona o úrokoch z oneskorených platieb, ktorý korešponduje s úrokom z pôžičky plus 8 %, podľa Danmark Nationalbank.
h: Upomienky odoslané v prípade oneskorenej platby sú zaťažené poplatkom 100,00 DKK za upomienku.


3.


Obmedzená zodpovednosť
a: Každá predajná ponuka podlieha predchádzajúcej ponuke a nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za dočasne vypredaný tovar, chyby tlače, technické chyby v súvislosti s používaním webovej stránky spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S a následným nesprávnym spracovaním objednávky z toho vyplývajúcim, a podobne. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže niesť zodpovednosť za žiadne takéto okolnosti.
b: Technické parametre uvedené v katalógu a na webovej stránke spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, týkajúce sa napr. rozmerov, zdvihu, dĺžok záberu a síl sú priemernými hodnotami, uvedenými ako referencie. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže byť zodpovedná za akékoľvek odchýlky od týchto približných hodnôt. Text a technické informácie na webovej stránke sa pravidelne menia, takže sa môžu líšiť od informácií poskytnutých predtým, napríklad v katalógu.
c: V prípade aktuálnych defektov alebo poškodenia produktov, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nesie zodpovednosť len vtedy, keď tieto budú preukázané ako defekt alebo poškodenie v dôsledku chyby alebo nedbalosti zo strany spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Pokiaľ nie je uvedené ináč v nemenných zákonných pravidlách, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenesie zodpovednosť za straty na zisku, stratu času, stratu obchodného zisku alebo iné nepriame straty vzniknuté v dôsledku vyššie uvedených nedostatkov a poškodenia produktu.
d: Zodpovednosť spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za škody môže byť do výšky celkovej sumy nie vyššej ako je fakturačná suma pri doručení na požiadanie.
e: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže niesť zodpovednosť za škody v dôsledku preťaženia doručených výrobkov, ich nesprávneho použitia alebo skrehnutia v dôsledku ich elektrolytického povrchového ošetrenia.
f: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S sa zrieka zodpovednosti tiež v prípadoch s nepredvídateľnými okolnosťami.
g: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ochotne poskytne radu a pomoc s výpočtami. Ak budú vznesené špeciálne požiadavky v prípade výrobku alebo jeho použitia, tieto musia byť špecifikované písomne nie neskôr, ako vo fáze ich objednávky. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nikdy nebude niesť zodpovednosť za poradenstvo a výpočty, pretože spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže byť považovaná za konzultanta v prípade montáže, inštalácie, hmotností atď.

Za objednanie a použitie zakúpených položiek nesie plnú zodpovednosť zákazník. Zákazník je vždy zodpovedný za vykonanie dostatočnej kontroly kvality všetkého dodaného tovaru hneď po jeho prijatí a pred uskladnením, namontovaním, odovzdaním alebo iným použitím jednotlivých položiek.
h: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S môže niesť zodpovednosť za produkty len tam, kde sa toto požaduje platnou legislatívou, vrátane Dánskeho zákona o zodpovednosti za produkty.


4.


Dodávka vrátane dodania tovaru nad limit a pod limit
a: V prípade transakcií týkajúcich sa pružín vyrobených na mieru si spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vyhradzuje právo dodania tovaru nad limit alebo pod limit, až do výšky 10 % objednaného množstva.
b: Dodávka nad limit alebo pod limit bude vykompenzovaná príslušnou úpravou fakturovanej sumy.
c: Dodanie tovaru bude uskutočnené hneď, ako to bude možné a nie neskôr ako do 30 dní od uskutočnenia objednávky. Ak objednávku nie je možné doručiť v rámci 30 dní, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S bude okamžite o tomto informovať zákazníka a určí možný dátum doručenia.
d: Ak objednaný tovar nepríde pred termínom stanoveným v bode 4.c, nákup môže byť zrušený. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S musí byť informovaná v rámci rozumného termínu, či sa využije zrušenie objednávky, a v takomto prípade pružina alebo pružiny, ktoré boli prijaté, sa musia okamžite vrátiť spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Sumu zaplatenú podľa cf. bodu 2 spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vráti, keď prijme vrátený tovar.
e: Ak nejaká z objednaných položiek nepríde pred termínom stanoveným v bode 4.c, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S musí byť o tomto okamžite informovaná, tak aby chýbajúci tovar alebo náhradná objednávka mohla byť odoslaná čo najskôr.
f: Všetko sa dodáva EXW – „EX Works“ – pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.


5.


Reklamácie a dánsky zákon o reklamáciách spotrebiteľov
a: Všetky reklamácie sa musia riešiť priamo so spoločnosťou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S s prípadným výrobcom alebo iným obchodným subjektom, ktorý má, v súvislosti s nákupom, predpokladanú zodpovednosť za nahradenie všetkých defektov hneď, ako je to možné a v rámci rozumného časového rozmedzia potom, ako bol defekt objavený. Ak chcete ďalšie podrobnosti, pozrite si bod 7. Právo na reklamáciu zahŕňa chyby a poruchy produktu, ktoré boli prítomné aj v čase doručenia. Pre podanie reklamácie je bežné 2-ročné obdobie, čo znamená, že reklamovať nie je možné po uplynutí dvoch rokov odo dňa doručenia.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S na rozdiel od toho, čo je uvedené vyššie, nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, a zákazník preto nemôže vyvolať žiadne iné opravné opatrenia pre porušenie zmluvy iné, než ktoré sú uvedené vyššie. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S teda za žiadnych okolností nezodpovedá za produkty, ktoré boli poškodené v súvislosti s montážou, používaním, zaťažením, všeobecným používaním a prostredím, pokiaľ tieto okolnosti ovplyvňujú životnosť a trvanlivosť výrobkov. Keďže tieto vplyvy sú mimo kontroly SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A / S, nie je možné zaručiť kvalitu alebo vlastnosti výrobku iným spôsobom, než ako je uvedené v práve na reklamáciu nad výrobkom.
c: Ak si zákazník želá podať reklamáciu na nákup uskutočnený na tejto webovej stránke, kontaktujte Dánsky úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), alebo na online platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde nájdete informácie týkajúce sa možnosti mimosúdneho riešenia vašej sťažnosti. Online platformu môžu využiť len zákazníci žijúci v EU. V spojitosti s reklamáciou spotrebiteľa zákazník môže použiť emailovú adresu spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S [email protected]


6.


Skúšobné obdobie a vrátenie tovaru
a: Pre všetok tovar objednaný online od spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S je stanovené 14-dňové skúšobné obdobie Toto obdobie začína dátumom prijatia tovaru alebo dátumom prvého dodania v prípade viacnásobného dodania.
Ak si kupujúci želá využiť možnosť skúšobného obdobia, musí o tomto písomne informovať spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S predtým, ako sa naplní tento termín. Spotrebiteľ si môže vybrať štandardný spôsob odstúpenia, ktorý je prístupný na webovej stránke spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.
Aby sa zaručilo, že s položkami na vrátenie sa nakladá správne, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nebude akceptovať vrátenie položky bez dohody vopred. V súvislosti s takouto dohodou, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S poskytne zákazníkovi číslo pre vrátenie tovaru. Toto číslo pre vrátenie tovaru musí byť uvedené na balení alebo na priloženej dokumentácii v prípade, že tovar bude vrátený.
b: Je potrebné pripomenúť, že všetky pružiny/produkty sa môžu poškodiť používaním alebo preťažením, a preto nie sú vhodné na ďalší predaj, ak sa akýmkoľvek spôsobom používali. Z rovnakého dôvodu sa produkty dodávajú v zapečatenom transparentnom plastovom vrecúšku. Ak si želáte zrušiť transakciu za podmienok uvedených v bode 6.a, transparentné plastové vrecúško nesmie byť otvorené, ak sa má zachovať hodnota produktu tak, aby bol vhodný na ďalší predaj, pretože inak je spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S oprávnená odmietnuť vrátenie položiek.
V prípade dohody o zrušení dodávky produktov, kupujúci musí zaslať alebo doručiť položku spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S v rozmedzí 14 dní od dátumu, kedy kupujúci ohlásil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
Pri zrušení zmluvy týkajúcej sa produktov, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S musí vrátiť späť všetky platby, vrátane všetkých nákladov na doručenie, ktoré obdržala od kupujúceho, v rozmedzí 14 dní od dátumu, kedy kupujúci oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie je povinná vrátiť náklady navyše, keď si kupujúci zvolil výslovne iný, nákladnejší spôsob doručenia, ako je taký spôsob, ktorý štandardne vopred nákupu ponúka spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.
Kupujúci zaplatí priame náklady spojené s vrátením položky.
Tovar sa musí vrátiť vo vhodnom, pevnom balení. Kupujúci je zodpovedný, ak sa položka stratí alebo sa poškodí v súvislosti s vrátením. Prepravné náklady na vrátenie nebudú preplatené.
Pružiny vyrobené na mieru, ktoré zákazník objednal, nemôžu byť vrátené za akýchkoľvek podmienok.
Pružiny budú vrátené na adresu SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, DK-8382 Hinnerup, Dánsko. Pozrite si tiež bod 7.


7.


Informácie
a: Otázky, reklamácie alebo podobné podnety môžu byť adresované na:

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
8382 Hinnerup
Dánsko

Tel. +45 86 72 00 99
Fax +45 86 29 97 86
E-mail: [email protected]


8.


Platné zákony
a: Tieto podmienky predaja a doručenia podliehajú dánskym zákonom, vždy stanovujúc, že zákazník bude chránený podľa dobrých mravov zákonnými pravidlami na ochranu spotrebiteľa v rámci jeho domovskej krajiny.

 

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.