Podmienky predaja a doručenia typu B2B pre firmu

PODMIENKY PREDAJA A DORUČENIA – B2B – verzia marec 2017
Podmienky predaja a doručenia typu B2B pre firmu. Aplikuje sa na celý obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Rozsah
a: Tieto podmienky predaja a doručenia sa dotýkajú obvyklého nákupu tovaru priamo od spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S a nákupu tovaru z webovej stránky spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.


2.


Ceny a platobné podmienky
a: Ceny tovaru a množstevné zľavy sú uvedené v online obchode.
Pre všetok tovar, u ktorého nie sú uvedené ceny a množstevné zľavy, budú tieto informácie poskytnuté na požiadanie.
b: Pre skupinové objednávky s doručením za určitých podmienok sa ceny, množstevné zľavy a prepravné vypočíta na základe individuálnych podmienok doručenia pri celkovej objednávke. Otvorené objednávky, ktoré zatiaľ neboli doručené alebo už doručené objednávky sa môžu meniť len na základe písomnej dohody so spoločnosťou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Ak sa zmeny týkajú objednaných množstiev v otvorených alebo už doručených objednávkach, hodnota zľavy sa zmení tiež. Z tohto dôvodu bude jednotková cena vždy odrážať aktuálnu cenovú ponuku a faktúry budú vydané podľa toho.
c: Fakturačné minimum:
Hodnota fakturačného minima v našom online obchode pre položky neobsahuje prepravné náklady a DPH. Aktuálna hodnota fakturačného minima pre online obchod sa stanoví predtým, ako sa schváli objednávka. V prípade telefonických/e-mailových objednávok/objednávok poštou/faxových objednávok/návštev spoločnosti a podobne, hodnota fakturačného minima pre tovar nezahŕňa náklady na prepravné a činí 33,00 € bez DPH.
d: Ceny sú bez DPH a nákladov na prepravu.
e: Termíny splatnosti sú 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
f: Platbu je možné vykonať platobnou kartou priamo v online obchode alebo bankovým prevodom na:
Tatra Banka A.S.
Hodžovo nàm. 3 / P.O.Box 42
SR-850 05 Bratislava

Account: SK7111000000002946006402
SWIFT: TATRSKBX
Neprijímame platobné šeky.
g: Po dobe splatnosti za každý začatý mesiac pripočítame úrok vo výške 1,5 %.
h: Upomienky odoslané v prípade oneskorenej platby sú zaťažené poplatkom 100,00 DKK za upomienku.


3.


Retenčné právo
a: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S má retenčné právo vlastníka na doručený tovar, kým nebude vykonaná úplná úhrada, vrátane všetkých účtovaných úrokov. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S si uplatňuje vlastnícke právo na všetky produkty, kde nákupná cena (vrátane všetkých vykonaných platieb) prekročí 2 000,00 DKK.


4.


Obmedzená zodpovednosť
a: Každá predajná ponuka podlieha predchádzajúcej ponuke a nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za dočasne vypredaný tovar, chyby tlače, technické chyby v súvislosti s používaním webovej stránky spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S a následným nesprávnym spracovaním objednávky z toho vyplývajúcim, a podobne. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže niesť zodpovednosť za žiadne takéto okolnosti.
b: Technické parametre uvedené v katalógu a na webovej stránke spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, týkajúce sa napr. rozmerov, zdvihu, dĺžok záberu a síl sú priemernými hodnotami, uvedenými ako referencie. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže byť zodpovedná za akékoľvek odchýlky od týchto približných hodnôt. Text a technické informácie na webovej stránke sa pravidelne menia, takže sa môžu líšiť od informácií poskytnutých predtým, napríklad v katalógu.
c: V prípade aktuálnych defektov alebo poškodenia produktov, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nesie zodpovednosť len vtedy, keď tieto budú preukázané ako defekt alebo poškodenie v dôsledku chyby alebo nedbalosti zo strany spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Pokiaľ nie je uvedené ináč v nemenných zákonných pravidlách, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenesie zodpovednosť za straty na zisku, stratu času, stratu obchodného zisku alebo iné nepriame straty vzniknuté v dôsledku vyššie uvedených nedostatkov a poškodenia produktu.
d: Zodpovednosť spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za škody môže byť do výšky celkovej sumy nie vyššej ako je fakturačná suma pri doručení na požiadanie.
e: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže niesť zodpovednosť za škody v dôsledku preťaženia doručených výrobkov, ich nesprávneho použitia alebo skrehnutia v dôsledku ich elektrolytického povrchového ošetrenia.
f: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S sa zrieka zodpovednosti tiež v prípadoch s nepredvídateľnými okolnosťami.
g: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ochotne poskytne radu a pomoc s výpočtami. Ak budú vznesené špeciálne požiadavky v prípade výrobku alebo jeho použitia, tieto musia byť špecifikované písomne nie neskôr, ako vo fáze ich objednávky. Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nikdy nebude niesť zodpovednosť za poradenstvo a výpočty, pretože spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemôže byť považovaná za konzultanta v prípade montáže, inštalácie, hmotností atď.

Za objednanie a použitie zakúpených položiek nesie plnú zodpovednosť zákazník. Zákazník je vždy zodpovedný za vykonanie dostatočnej kontroly kvality všetkého dodaného tovaru hneď po jeho prijatí a pred uskladnením, namontovaním, odovzdaním alebo iným použitím jednotlivých položiek.
h: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S môže niesť zodpovednosť za produkty len tam, kde sa toto požaduje platnou legislatívou, vrátane Dánskeho zákona o zodpovednosti za produkty.


5.


Dodávka vrátane dodania tovaru nad limit a pod limit
a: V prípade transakcií týkajúcich sa pružín vyrobených na mieru si spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vyhradzuje právo dodania tovaru nad limit alebo pod limit, až do výšky 10 % objednaného množstva.
b: Dodávka nad limit alebo pod limit bude vykompenzovaná príslušnou úpravou fakturovanej sumy.
c: Všetko sa dodáva EXW – „EX Works“ – pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.


6.


Reklamácie
a: Všetky reklamácie týkajúce sa chýb sa musia uplatniť písomne do 8 dní od dodávky. Právo na reklamáciu zahŕňa chyby a poruchy produktu, ktoré boli prítomné aj v čase doručenia.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S na rozdiel od toho, čo je uvedené vyššie, nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, a zákazník preto nemôže vyvolať žiadne iné opravné opatrenia pre porušenie zmluvy iné, než ktoré sú uvedené vyššie. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S teda za žiadnych okolností nezodpovedá za produkty, ktoré boli poškodené v súvislosti s montážou, používaním, zaťažením, všeobecným používaním a prostredím, pokiaľ tieto okolnosti ovplyvňujú životnosť a trvanlivosť výrobkov. Keďže tieto vplyvy sú mimo kontroly SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A / S, nie je možné zaručiť kvalitu alebo vlastnosti výrobku iným spôsobom, než ako je uvedené v práve na reklamáciu nad výrobkom.


7.


Vrátenie výrobkov
a: Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nebude akceptovať žiaden vrátený tovar bez predchádzajúcej špecifickej dohody. V súvislosti s takouto dohodou, spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S poskytne zákazníkovi číslo pre vrátenie tovaru. Toto číslo pre vrátenie tovaru musí byť uvedené na balení alebo na priloženej dokumentácii v prípade, že tovar bude vrátený. Dohoda o vrátení vyprší 1 týždeň po dátume jej uzavretia. Ak balenie alebo priložená dokumentácia nebudú obsahovať číslo pre vrátenie tovaru, vrátený tovar môže byť odmietnutý a nebude vydaný príkaz na jeho kreditáciu. Zákazník zaplatí poplatky spojené s vrátením. Položky sa musia vrátiť vo vhodnom, pevnom balení. Ak bude tovar poškodený v dôsledku zlého a neadekvátneho balenia, plnú zodpovednosť nesie odosielateľ. Ak bude zapečatenie obalu porušené, tovar nemôže byť vrátený.
b: V dôsledku poplatkov spojených s kontrolou kvality a podobne, v prípade vrátenia tovaru bude kreditovaných maximálne 50 % fakturačnej sumy.


8.


Platné zákony a miestna právna príslušnosť
a: Všetky spory medzi zákazníkom a spoločnosťou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S by sa mali riešiť podľa dánskeho práva, s výnimkou pravidiel týkajúcich sa voľby platných zákonov, ktoré môžu mať za následok, že riešenie sporu sa presunie do inej krajiny a uplatní sa zákon inej krajiny. Miesto súdneho dvora je v Aarhus v Dánsku.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.