What is the force ratio of a gas spring?

Silový faktor je vypočítaná hodnota, ktorá indikuje zvýšenie/stratu sily medzi 2 bodmi merania.

Sila v tlačnej plynovej pružine sa zvyšuje s jej stláčaním, inak povedané, ako sa tyč piestu zatláča do valca. Je to tým, že plyn vo valci sa čoraz viac stláča v dôsledku zmien posunutia vo vnútri valca, čím sa zvyšuje tlak, ktorého výsledkom je axiálna sila, ktorá tlačí tyč piestu.

Plynové vzpěry - Sila

 1. Sila pri nezaťaženej dĺžke. Keď nie je pružina zaťažená, nevytvára žiadnu silu.
 2. Sila pri spustení. V dôsledku kombinácie trecej sily pripočítanej k X číslu N vytvorenému tlakom vo valci, krivka evidentne ukazuje, že sila začne stúpať takmer ihneď po stlačení plynovej pružiny. Krivka začne padať ihneď po prekonaní trenia. Ak sa pružina istý čas nepoužívala, môže na jej opätovnú aktiváciu byť potrebná nadmerná sila. Nižšie uvedený príklad ukazuje rozdiel medzi prvým a druhým prípadom stlačenia plynovej pružiny. V prípade, že sa plynová pružina používa pravidelne, silová krivka bude blízko spodnej krivke. Plynová pružina, ktorá určitý čas nie je využitá, bude pravdepodobne bližšie k hornej krivke.
 3. Maximálna sila pri stláčaní. Túto silo nemožno v skutočnosti využiť v štrukturálnych kontextoch. Sila sa dosahuje len na okamih pri zastavení nepretržitého tlaku/presunu. Akonáhle sa plynová pružina zastaví, pokúsi sa vrátiť do svojej pôvodnej polohy, a preto sa použiteľná sila zníži a krivka klesne na bod 4.
 4. Maximálna sila spôsobená pružinou. Táto sila sa meria na začiatku spätného rázu plynovej pružiny. Tu je znázornená správna predstava o tom, akej maximálnej sile odoláva plynová pružinu pri zastavení v tomto bode.
 5. Sila poskytovaná plynovou pružinou v tabuľkách. Podľa bežných štandardov sa sila plynovej pružiny získava z merania sily pri poslednom 5 mm presune smerom k predĺženému stavu a v nepohyblivom stave.
 6. Silový kvocient. Silový kvocient predstavuje vypočítanú hodnotu, ktorá označuje nárast/pokles sily medzi hodnotami v bode 5 a bode 4. Ide teda o faktor, koľko sily plynová pružina stráca pri návrate zo svojho maximálneho bodu presunu 4, do bodu 5 (maximálne predĺženie – 5 mm). Silový kvocient sa vypočítava vydelením sily v bode 4 hodnotou v bode 5. Tento faktor sa využíva aj pri opačnej situácii. Ak máte silový kvocient (hodnotu nájdete v tabuľkách) a silu v bode 5 (sila z našich tabuliek), silu v bode 4 možno vypočítať vynásobením kvocientu sily silou v bode 5.
  Silový kvocient závisí od objemu vo valci v spojení s hrúbkou piestovej tyče a množstvom oleja. Tento ukazovateľ sa líši v závislosti od rozmerov. Kovy a tekutiny nemožno stláčať, a preto možno do valca stlačiť iba plyn.
 7. Tlmenie. Na krivke sily možno medzi bodmi 4 a 5 vidieť oblúk. V tomto bode sa začína tlmenie, ktoré trvá počas celej zostávajúcej dráhy. Tlmenie nastáva cez olej, ktorý musí presakovať otvormi v pieste. Rozsah tlmenia možno upraviť zmenou kombinácie veľkostí otvorov či množstva a viskozity oleja.
  Tlmenie sa nesmie úplne demontovať, pretože pri náhlom pohyby piestu nedôjde k tlmeniu úplne stlačenej plynovej pružiny. Môže sa tak stať, že piestová tyč vyjde z valca.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.